Research list

2023.07.25

Mitochondrial haplotype mutation alleviates respiratory defect of MELAS by restoring taurine modification in tRNA with 3243A>G mutation

Professor Takeshi Uchiumi  (Department of Biological Sciences and Technology) has published their reaserch results.
Mitochondrial haplotype mutation alleviates respiratory defect of MELAS by restoring
taurine modification in tRNA with 3243A>G mutation

Saori Ueda, Mikako Yagi, Ena Tomoda, Shinya Matsumoto, Yasushi Ueyanagi, Yura Do, Daiki
Setoyama, Yuichi Matsushima, Asuteka Nagao, Tsutomu Suzuki, Tomomi Ide, Yusuke Mori, Noriko
Oyama, Dongchon Kang, and Takeshi Uchiumi 

For more information, please see below.
PAGETOP